UA-50457385-1

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Μπατσαριαν εν έτη άγριαν και ανήσυχανΣτις 7 Απριλίου του 1923, o Υπαστυνόμος Κιλκίς Ιωάννης Πετράκης κάνει την εξής επίσημη έγγραφη αναφορά για ένα περιστατικό:
 Λαμπιριζουσης και σελαγιζουσης της Σεληνης παρα λιμνην Δοϊρανης εωρακαμεν τους ληστας.Κραζων δε "Σταθειτε ρε πουστηδες γαμω το σταυρο σας" και απαντησαντων αυτων "Κλαστε μας τα αρχιδια ρε",απεδρασαν
Ακολουθεί το αντίστοιχό άσμα Α.Μάνθος που εξυμνεί το περιστατικό εν λίμνη Δοϊράνης.  

Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ’ εμού Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης: 
Άρθρον 1ον :
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρεία της συγκεντρώσεως των ξένων , οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων ,της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως.
Άρθρον 2ον
Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίαν αιδώ.
Άρθρον 3ον 
Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.
Άρθρον 4ον
Να εμποδιστούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών , το χλιμίντρισμα των ίππων και γαλών , δηλαδή των κατσουλιών.
Άρθρον 5ον 
Θα τους πεθάνω δι' άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι , οινοπώλαι , σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες , οπωροπώλαι, μη εξαιρουμένων των γνωστών εν γένει εμπορευμένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισην , αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστασίων των ζυγαριών των , των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας . Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης θα τιμωρηθώσιν κατά το άρθρον 272 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του ποινικού νόμου περί βλάβης ηθών και τιμής.
Άρθρον 6ον 
Απαγορεύεται το πτύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας . Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως, η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τη θαλάσση αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον 
Όσοι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων , θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
Άρθρον 8ον
Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπάτησιν παίδων ως και ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάρι είδον άρρενα τινά σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήταν του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντάξει , οι παραβάται θα διώκωνται βάσει του άρθρου 1072 ως ποινικού νόμου.
Άρθρον 9ον 
Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών , την δύσιν του ηλίου των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της Καραγκιοζαρίας, την πρωίαν περί το λυκαυγές , τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των Αβδηρητών κοινοτήτων. Και αυτό διότι, θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Άρθρον 10ον 
Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον 11ον 
Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης , το απότομον βήξιμον , η εκκαθάρισης ρινών (επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρυμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς , όπως λέγουσι οι παπούδες μας.)
Άρθρον 12ον
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα και περί άλλους λουτήρας ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων(εφεδρoνοκρουσιών)
Άρθρον τελευταίον
Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων ανθρώπων, γυναικών περονοσπόρου, ποδάγρας κ.λ.π.

Εν Δημητσάνα τη 3η Δεκεμβρίου 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
Εμμανουήλ Λαγoυδάκης
Υπενωματάρχης 
.


Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης:Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.

Ήρθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως, από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την Θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά συνέπια παραξιγιθήκατε και πλακoθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα εξίς διαταγάς μου:
1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.
2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάϊου (ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλι. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δέν είναι όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχει μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.
3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε νά κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού.
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγκούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν πρό το έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.
6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα διά χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεμβατόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.
Να με σιγχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την Τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις τιν Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε να τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο διοικητής του χωρίου
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
Υπονοματάρχης 


Μοτσανος Λάζαρος 
Σοχός 17/10/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου